INFORMACJE

Regulamin platformy OFF

Postanowienia ogólne. Definicje. Dane kontaktowe.

§1

 1. Administratorem i operatorem Platformy jest fundacja Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni.
 2. Platforma off.org.pl stanowi platformę internetową o charakterze edukacyjno-informacyjno-społecznościowym, której celem jest zbudowanie szerokiej społeczności jednoczącej najzdolniejszą polską młodzież i studentów z biznesem, profesjonalistami i innymi ambitnymi, przedsiębiorczymi Polakami, przebywającymi w kraju i za granicą. Działalność Platformy polega na świadczeniu Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie.
 3. Platforma funkcjonuje, jest prowadzona przez Administratora i udostępniana zgodnie z Regulaminem. Użytkownicy korzystający z Platformy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

§2

 1. Regulamin określa:

  1. zasady funkcjonowania Platformy i korzystania z Platformy;
  2. prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników dotyczących korzystania z Platformy;
  3. rodzaj i zakres Usług Elektronicznych;
  4. warunki świadczenia Usług Elektronicznych;
  5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych;
  6. zasady korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników w związku z Usługami Elektronicznymi;.
  7. trybu postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych.

 

§3

 1. Funkcjonalności Platformy udostępniane Użytkownikom zgodnie z Regulaminem stanowią Usługi Elektroniczne. Regulamin szczegółowo określa zakres i rodzaj poszczególnych Usług Elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Platformy Administrator świadczy następujące Usługi Elektroniczne.

  1. Konto Użytkownika;
  2. Udostępnione Treści;
  3. Usługi Społecznościowe.
 3. Usługi Elektroniczne, o których mowa w ust. 2, są dostępne i podzielone na interfejs profilu użytkownika oraz tematycznie na cztery strefy dostępne na Platformie:

  1. Blog – zawierająca Treści, takie jak artykuły, podcasty, linki do zewnętrznych publikacji i raporty z wydarzeń;
  2. Projekty – zawierająca Treści takie jak informacje o nadchodzących projektach i wydarzeniach Administratora, sposobie rejestracji i raportach z wydarzeń
  3. Strefa OFF – zawierająca Treści oraz Usługi Społecznościowe, pozwalające na networking z uczniami, studentami, edukatorami i  profesjonalistami;
  4. Strefa Możliwości – zawierająca Udostępnione Treści oraz Usługi Społecznościowe w postaci ofert rozwoju, pracy i współpracy w Polsce i za granicą.

§4

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
  1. Platforma – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny off.org.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Administrator świadczy Usługi Elektroniczne;
  2. Administrator – fundację Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni (81-512), przy ul. Inżynierskiej 4, posiadająca NIP 5862352018, REGON, 385158300;
  3. Użytkownik – każdą osobę, którą posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie Platformy i która korzysta z funkcjonalności Platformy;
  4. Użytkownik Zalogowany – Użytkownika, który założył Konto Użytkownika w procedurze Rejestracji Użytkownika i dla potrzeb korzystania z Platformy dokonał zalogowania się w Koncie Użytkownika z wykorzystaniem przeznaczonych do tego loginu i hasła dla Konta Użytkownika. Użytkownik Zalogowany, stosownie do rodzaju Konta, może korzystać z Platformy jako członek społeczności, ambasador, mentor, lub instytucja/firma/przedsiębiorca (rodzaje Użytkowników Zalogowanych);
  5. Gość – Użytkownika nie będącego Użytkownikiem Zalogowanym;
  6. Konsument– osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Rejestracja Użytkownika -procedurę stanowiącą funkcjonalność Platformy, służącą do tworzenia Konta Użytkownika, a tym samym zawarcia umowy o Usługę Elektroniczną w postaci Konta Użytkownika, w ramach której Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Platformy, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając stosowne oświadczenia. Rejestracja Użytkownika pozwala na rejestrację różnych kategorii Użytkowników;
  8. Usługi Elektroniczne -wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Platformę przez Administratora na rzecz Użytkowników Platformy, stanowiące ogół funkcjonalności Platformy skierowanych do Użytkowników i stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  9. Konto Użytkownika (Konto)- Usługę polegającą na udostępnieniu zespołu funkcjonalności informatycznych Platformy służących określeniu i zapisaniu informacji indywidualizujących Użytkownika, pozwalających na korzystanie ze wszelkich funkcji Platformy, stosownie do danego rodzaju Konta. Na Platformie dostępne są następujące rodzaje Kont różniące się zakresem dostępnych funkcjonalności oraz dostępu do Usług Elektronicznych: członek społeczności, ambasador, mentor, lub instytucja/firma/przedsiębiorca. Konto Użytkownika tworzone jest dla Użytkownika w procedurze Rejestracji Użytkownika;
  10. Udostępnione Treści – Usługę Elektroniczną stanowiącą całą merytoryczną zawartość Platformy niezależnie czy została udostępniona przez Administratora czy przez Użytkownika w szczególności posty na blogu artykuły, a także treści zamieszczane w ramach projektów prowadzonych przez Administratora, nadchodzących i przeszłych wydarzeń, itp.;
  11. Usługi Społecznościowe – Usługę Elektroniczną polegającą na udostępnianiu funkcjonalności Platformy o charakterze społecznościowym, takich jak dostęp do ofert pracy/badań (opportunities), możliwość tworzenia ofert pracy/badań (Strefa Możliwości), posiadanie wizytówki (Strefa OFF), networkowanie – follow (Strefa OFF), networkowanie – dodaj do znajomych (Strefa OFF), możliwość przypinania linków w profilu, możliwość wysyłania wiadomości do znajomych;
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.);
  13. Ustawa o prawa konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21.);
  14. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy dostępny pod adresem org.pl/regulamin/
 1. Dane Administratora są następujące:
  1. Nazwa: Our Future Foundation
  2. siedziba: Gdynia
  3. adres: Gdynia (81-512), ul. Inżynierska 4
  4. NIP 5862352018,
  5. REGON, 385158300
  6. rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS nr 0000819607
  7. telefon: 571 026 361
  8. adres strony internetowej: off.org.pl
  9. adres poczty internetowej: biuro@off.org.pl.

§5 - Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika stanowi Usługę Elektroniczną pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Platformy, w tym na korzystanie funkcjonalności z zastrzeżonych wyłącznie dla Użytkowników Zalogowanych, stosownie do rodzaju konta. Konto jest jednocześnie profilem Użytkownika, w ramach którego może być tworzona stosowna wizytówka Użytkownika.
 2. Umowa o Konto Użytkownika zawierana jest w procedurze Rejestracji Użytkownika.
 3. Umowa o Konto Użytkownika rozwiązywana jest poprzez skorzystanie przez Użytkownika z opcji usunięcia Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora stosownie do jego uprawnień.
 4. Użytkownik Zalogowany, stosownie do rodzaju Konta i jego funkcjonalności, może mieć dostęp do następujących funkcjonalności: : dostęp do bloga, dostęp do ofert rozwoju/pracy/badań (Strefa Możliwości), możliwość tworzenia ofert rozwoju/pracy/badań Strefa Możliwości), posiadanie wizytówki (Strefa OFF), networkowanie – dodaj do znajomych (Strefa OFF), możliwość przypinania linków w profilu, możliwość wysyłania wiadomości do znajomych, możliwość pisania artykułów na blogu,  ofert oraz podgląd notyfikacji.

§6 - Udostępnione Treści

 1. Udostępnione Treści stanowią Usługę Elektroniczną, w ramach której istnieją możliwości dostępu i zapoznania się przez Użytkownika z merytoryczną zawartością Platformy w tym umieszczaną w ramach projektów i wydarzeń organizowanych przez Administratora.
 2. Udostępnione Treści są dostępne również dla Gości. Goście mają dostęp do Bloga oraz mogą również przeglądać oferty rozwoju/pracy/współpracy.

§7 - Blog

 1. W ramach Udostępnionych Treści Użytkownik, którego Konto na to pozwala, może opublikować wpisy na blogu Platformy. Użytkownik wyraża wobec Administratora oraz pozostałych Użytkowników zgodę, na to że treści publikowane na Blogu pozostaną widoczne dla Użytkowników również po usunięciu Konta.
 2. Treści tworzone lub zamieszczane przez Użytkowników na Blogu podlegają moderacji przez Administratora, stosownie do zasad przez niego przyjętych.
 3. Administrator może stosować zarówno moderację następczą jak i uprzednią.

§8

Na Platformie zabronione jest zamieszczanie treści:

 1. wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
 2. naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;
 3. naruszających prawa własności przemysłowej;
 4. celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste; (e) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;
 5. udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;
 6. zawierających treści pornograficzne;
 7. propagujących alkohol lub środki odurzające;
 8. naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

§9

 1. Użytkownik piszący treści na Blogu wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Administratora.
 2. Każda wartość merytoryczna przekazana przez Użytkowników w ramach Blogu jest jawna i ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników, Użytkownik rejestrując się na Platformie wyraża zgodę na bezterminową publikację jego wypowiedzi (np. wpisów/postów). Użytkownik ma prawo do edycji własnego wpisu/posta bądź jego usunięcie jak również ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika jednakże jego posty mogą nie zostać usunięte z racji wyrażonej zgody na ich publikację.
 3. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych
  2. który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.;
  3. który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu;
  4. nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

§10

 1. Treści naruszające § 8 Regulaminu mogą być usuwane przez Administratora, a w przypadku moderacji uprzedniej mogą nie być zatwierdzane do publikacji.
 2. Niezależnie od ust. 1, za naruszenia § 8 ramach moderacji Użytkownikowi może zostać odebrane prawo wypowiadania się na Blogu na określoną ilość czasu lub bezterminowo (ban).

§11 - Usługi Społecznościowe

 1. Poprzez Usługi Społecznościowe rozumie się funkcjonalności Platformy o charakterze społecznościowym, takie jak dostęp do ofert rozwoju/pracy/badań (Strefa Możliwości), możliwość tworzenia ofert rozwoju/pracy/badań (Strefa Możliwości), dostęp do Bloga, posiadanie wizytówki, która może być udostępniana poza Platformą (Strefa OFF), networkowanie – dodaj do znajomych (Strefa OFF), możliwość przypinania linków w profilu, możliwość wysyłania wiadomości do znajomych.
 2. Usługi Społecznościowe dostępne są dla Użytkowników Zalogowanych, stosownie do rodzaju Konta.
 3. Usługi Społecznościowe umożliwiają również bezpośrednią komunikację między Użytkownikami, stosownie do funkcjonalności Platformy.

§12 - Korzystanie z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy i jej funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Użytkownika oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Platformy na urządzeniach mobilnych.
 2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Platformy określa § 15 Regulaminu.

§13 - Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych można składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia, sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
 3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

§14 - Prawo odstąpienia od umowy o Usługę Elektroniczną

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o Usługi Elektroniczną zawartej z Administratorem w Platformy, na zasadach określonych w ust. 2 – 5.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem musi poinformować Administratora (Fundacja Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni (81-512), przy ul. Inżynierskiej 4, posiadająca NIP 5862352018, REGON, 385158300, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819607, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail: biuro@off.org.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm,) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Administrator informuje, że Platforma i Usługi Elektroniczne stanowi udostępnianie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w związku z czym przystępując do korzystania z Usługi Elektronicznej, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§15 - Wymaganie techniczne korzystania z Platformy

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien dysponować:
  1. połączeniem z siecią Internet;
  2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Chrome, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne. Zaleca się stosowanie aktualnych wersji przeglądarek
 2. Dostęp i korzystanie z Platformy jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Edge , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Platformy na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§16 - Postanowienia końcowe

 1. Platforma i czynności związane z korzystaniem z Platformy są dostępne w języku polskim i angielskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym https://off.org.pl/regulamin/ przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługi Elektroniczne zawieranej za pośrednictwem Platformy.
 4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  3. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  4. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 1. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi Elektroniczne zawartych  po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może dotyczyć w szczególności ograniczenia usług, wprowadzenia nowych usług, wprowadzenia płatności.
 2. Wszelkie Treści zawarte w Platformy, a także wszelkie materiały dostępne w Serwisie Towarzyszącym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm) podlega ochronie przewidzianej tą ustawą i nie mogą być pobierane, kopiowane, rozpowszechniane ani w inny sposób wykorzystywane bez zgody uprawnionego z praw autorskich.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.