INFORMACJE

Polityka prywatności

Szanowni Państwo! W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o naszej Polityce Prywatności.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (Administrator) są:

Fundacja Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni (81-512), przy ul. Inżynierskiej 4, posiadająca NIP 5862352018, REGON, 385158300, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819607, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail: biuro@off-old.gogomedia.cloud

Polityka ochrony danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, uczestnikach naszych imprez turystycznych oraz innych kwalifikacji, akcji i konkursów. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: biuro@off-old.gogomedia.cloud

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

Informacje podstawowe

 1. Wysłanie aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i jego Rodziców/opiekunów prawnych przez OFF (administrator danych osobowych) dla celów niniejszej kwalifikacji oraz informowania o przebiegu kwalifikacji, zgodnie z RODO.
 2. Dane zawarte w aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie OFF celu realizacji kwalifikacji, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 3. Imiona i nazwiska lub wizerunek osób będących Finalistami lub Laureatami Kwalifikacji oraz zdjęcia i filmy z udziałem tych osób mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub profilu w mediach społecznościowych Kwalifikacji, OFF , na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 4. Aplikant przystępując do Kwalifikacji wyraża zgodę na przekazanie partnerom i sponsorom Kwalifikacji swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i danych powiązanych placówek edukacyjnych oraz notatki o zainteresowaniach edukacyjnych i motywacji do nauki i notatki o wizji siebie i planach na przyszłość. Lista partnerów i sponsorów znajduje się na stronie www.off.org.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, organizowania zajęć edukacyjnych, w tym za pośrednictwem środków łączności umożliwiających porozumiewanie się na odległość, oraz organizowania kwalifikacji, akcji i konkursów (podstawa prawna: np. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. celów statystycznych, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: np. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 3. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: np. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 4. weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika programu/wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie (podstawa prawna: np. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 5. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: np. 118 i np. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, firma, data urodzenia, płeć, wizerunek i głos – w tym w postaci nagrań audio-wideo i zdjęć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny, NIP, PESEL, wzór podpisu, numer klienta, jak też informacje dotyczące zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, informacje na temat edukacji (wykształcenia – w tym dane powiązanych placówek edukacyjnych), osiągnięć i doświadczenia zawodowego. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Administratora, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, w szczególności Signal Iduna Polska TU SA, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Powyższe obejmuje także zleceniobiorców i pracowników OFF. Dane osobowe pozyskane w ramach kwalifikacji do końca 2019 roku mogły być udostępniane w pełnym zakresie partnerom i sponsorom Fundacji wg listy dostępnej pod adresem: https://off-old.gogomedia.cloud/partnerzy/. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 1. jeśli dane dotyczą zawartej z Administratorem umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub zadania, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 2. jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub zgłoszenia do kwalifikacji, akcji lub konkursu. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego, mediów społecznościowych, e-mailowo lub pisemnie.

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez elektronicznie i pisemnie, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu

Ciasteczka (pliki cookie)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Jakie ciasteczka wykorzystuje Administrator?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez Administratora zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek Administratora, blokując jednocześnie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics i Smartlook.

Google Analytics i Smartlook

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl) oraz narzędzie Smartlook firmy Smartsupp.com, s.r.o. Obie usługi stosują metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA lub Smartlook w Czechach i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

W przypadku chęci wyłączenia usługi Smartlook należy skorzystać z formularza rezygnacji dostępnego pod linkiem https://www.smartlook.com/opt-out

Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:– Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA:https://www.facebook.com/about/privacy

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.