INFORMACJE

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu off.org.pl

Our Future Foundation zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji w tym projektu Mini Granty.

Data publikacji strony internetowej: 2021r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. .

Niezgodności występują w następujących obszarach:

 • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie treści przez automatyczne czytniki.
 • niektóre nagłówki nie są zidentyfikowane za pomocą odpowiednich znaczników, co może wpływać na jakość przekazu uzyskanego za pomocą czytnika ekranu.
 • niektóre linki są niepoprawne, ponieważ treść linku nie jest tożsama z innymi, prowadzącymi do tego samego miejsca.
 • filmy wyprodukowane i opublikowane na off.org.pl nie posiadają napisów ani tłumaczenia migowego.
 • mogą wystąpić przypadki, kiedy elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • niektóre dokumenty opublikowane jako pliki .pdf mogą zawierać skany dokumentów lub grafiki z tekstem w związku z tym nie są odczytywane przez czytniki automatyczne.
 • Na stronie internetowej w większości działają standardowe skróty klawiaturowe.

Redaktorzy strony internetowej dokładają starań, aby wszystkie treści i dokumenty opublikowane na stronie były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej w większości działają standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator projektu; adres poczty elektronicznej: biuro@off.org.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu infolinii projektu:  +48 571 026 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, która ma być udostępniona,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli wskazany wcześniej sposób nie jest możliwy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej  nie może nastąpić w ciągu 7 dni, Operator niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Operator nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Operator odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Operatora skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Operator udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ul. Inżynierska 4, 81-512 Gdynia
 • wysłać e-mail na adres: biuro@off.org.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  +48 571 026 361

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Inżynierska, nr domu 4, kod pocztowy 81-512, poczta Gdynia.

Powyższy adres jest adresem rejestrowym. Zespół Fundacji obecnie zlokalizowany jest w Warszawie, prowadzi prace z tymczasowej przestrzeni w centrum miasta. Aby umówić osobiste spotkanie z zespołem Fundacji można:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.