Facebook Linkedin Instagram

Regulamin

Regulamin Kwalifikacji do programu mentoringowego

Our Future Foundation 2023

§1

 1. Przedmiotem Kwalifikacji do programu mentoringowego Our Future Foundation 2023 (Kwalifikacja) jest zapewnienie udziału Laureatów w programie mentoringowym w roku 2023.
 2. Organizatorem Kwalifikacji jest Fundacja Our Future Foundation z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819607 (Fundacja).
 3. Lista partnerów i sponsorów Kwalifikacji znajduje się na stronie www.org.off.pl/partnerzy.

§2

 1. Przyznawania stypendiów na program mentoringowy i Kwalifikacji indywidualnej dokonuje Komisja Konkursowa (Komisja), w skład której wchodzą członkowie wskazani przez Fundację. Przy pracach Komisji towarzyszy Kapituła Konkursu, w której mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele partnerów i sponsorów.
 2. Aby wykluczyć konflikt interesów, w pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które do Aplikantów pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub gdy są związani z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Znajomość Aplikanta przez członka Komisji musi zostać zgłoszona Komisji przed rozpoczęciem rozmowy z danym Aplikantem.
 4. Zadaniem Komisji jest:
 5. w etapie pierwszym Kwalifikacji: ocena nadesłanych aplikacji konkursowych (Aplikacja) oraz wyłonienie nie mniej niż 30 finalistów zakwalifikowanych do udziału w etapie drugim Kwalifikacji;
 6. w etapie drugim Kwalifikacji: wyłonienie Laureatów do wyczerpania puli środków.
 7. Komisja działa aż do rozwiązania, nie dłużej jednak niż do 1 lipca 2023 r.

§3

 1. Celem Kwalifikacji jest wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z mniejszych ośrodków miejskich i wsi, aby walczyć z wykluczeniem materialnym i wspierać ich rozwój.
 2. W Kwalifikacji biorą udział Aplikanci. Aplikantem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1) urodziła się nie wcześniej niż 01.01.2004 roku i nie później niż 08.07.2007 roku; 

2) w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczała do szkoły ponadpodstawowej.

 1. Stypendium jest przyznawane Aplikantowi o statusie Laureata, spełniającemu wymogi stypendialne określone w ust. 1 – 2, zgodnie z zasadą listy rankingowej określanej w trybie § 4-6 aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na stypendia w ramach Kwalifikacji w roku 2023.

§4

 1. Weryfikacja spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych następuje w drodze Kwalifikacji.
 2. Kwalifikacja odbywa się w dwóch etapach.
 3. Przy ocenie Aplikacji uwzględnia się następujące kryteria:

1) oceny końcoworoczne (do 10 pkt za to kryterium),

2) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (do 25 pkt za to kryterium),

3) działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywna, sportowa, naukowa, kulturalna lub artystyczna (do 25 pkt za to kryterium),

4) wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium),

5) liczba mieszkańców miejscowości w której uczestnik pobiera naukę (do 10 pkt za to kryterium),

6) średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 10 pkt za to kryterium).

 1. Ocena Aplikacji jest ustalana w trakcie etapu pierwszego Kwalifikacji.
 2. Dokumenty potwierdzające dane podane przez Aplikanta w Aplikacji są weryfikowane w ramach etapu drugiego Kwalifikacji.
 3. Negatywna weryfikacja spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych opisanych w par. 3, na dowolnym etapie Kwalifikacji uniemożliwia przyznanie stypendium Aplikantowi i skutkuje jego dyskwalifikacją z konkursu.

§5

 1. Etap pierwszy Kwalifikacji polega na weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych poprzez analizę i ocenę nadesłanego przez Aplikanta formularza Aplikacji.
 2. Etap pierwszy składa się z weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej. Weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej każdej z Aplikacji dokonuje co najmniej dwóch członków Komisji.
 3. Nadesłane formularze Aplikacji w ramach etapu pierwszego Kwalifikacji indywidualnej przyjmowane są od Aplikantów w okresie od 12 lutego 2023 r. do 19 marca 2023 r. Termin ten może ulec wydłużeniu decyzją Komisji. 
 4. Formularz Aplikacji w ramach etapu pierwszego Kwalifikacji obejmuje:

1) kwestionariusz osobowy zawierający dane osobowe Aplikanta:

 1. adres e-mail,
 2. imię i nazwisko,

iii. datę urodzenia,

 1. miejscowość w której uczestnik pobiera naukę,
 2. liczba mieszkańców miejscowości gdzie uczestnik pobiera naukę,
 3. numer telefonu,

vii. płeć,

viii. dane powiązanych placówek edukacyjnych, w szczególności nazwa szkoły 

2) średnia ocen końcoworocznych z roku szkolnego 2021 / 2022, wraz ze skalą ocen,

3) notatka o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach (do 1000 znaków ze spacjami),

4) notatka o działalności pozaszkolnej (do 1000 znaków ze spacjami),

5) notatka o zainteresowaniach edukacyjnych (do 1000 znaków ze spacjami),

6) serię pytań kreatywnych 

6) oświadczenie o deklarowanym średnim miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny – za rok podatkowy 2021;

7) oświadczenie o pobieraniu nauki w roku szkolnym 2022/2023,

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie ich partnerom oraz sponsorom Kwalifikacji,

9) zgodę Rodzica / Opiekuna prawnego na udział w Kwalifikacji.

 1. W ramach weryfikacji wstępnej Aplikacji następuje kolejno:

1) zakodowanie Aplikacji;

2) sprawdzenie warunków formalnych;

3) przyznanie punktów za kryteria określone w § 4 ust. 3 pkt 5-6.

 1. Aplikacje niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu przez Komisję. 
 2. Liczba punktów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jest zapisywana osobno i sumowana po ocenie pozostałych kryteriów.
 3. Informacja o liczbie punktów, o których mowa w ust. 7, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 nie są przekazywane członkom Komisji dokonującym dalszej oceny merytorycznej.
 4. Aplikacja spełniająca warunki formalne jest dopuszczona do oceny merytorycznej w etapie pierwszym. Do oceny merytorycznej przekazywana jest zakodowana Aplikacja obejmująca wyłącznie pola formularza Aplikacji określone w ust. 4 pkt 2-6.
 5. W ramach oceny merytorycznej etapu pierwszego Kwalifikacji Komisja, dokonując weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, przyznaje punkty za poszczególne kryteria na podstawie załącznika nr 1 do regulaminu, nie przekraczając jednak maksymalnej liczby punktów za dane kryterium.
 6. Po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich Aplikacji przez Komisję, punkty z oceny merytorycznej są sumowane z punktami, o których mowa w ust. 7. Po zsumowaniu punktów, na ich podstawie ustalana jest lista rankingowa.
 7. Po ustaleniu listy rankingowej Aplikacje zostają odkodowane.
 8. Do etapu drugiego kwalifikowani są Aplikanci wg listy rankingowej z kolejno najwyższymi wynikami punktowymi. Komisja może odpowiednio ustalić także listę rezerwową nie więcej niż 10 Aplikantów.
 9. Aplikanci zakwalifikowani do etapu drugiego uzyskują status Finalisty Kwalifikacji. Informacja o wynikach etapu pierwszego zostaje przekazana kandydatom drogą mailową.

§6

 1. Etap drugi Kwalifikacji indywidualnej polega na rozmowie Finalisty z co najmniej dwoma przedstawicielami Komisji i jest przeprowadzany w celu uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Finalistę wymogów stypendialnych.
 2. Etap drugi odbywa się w dniu ustalonym przez Komisję i podanym do wiadomości Finalistów z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 3. Rozmowa w ramach etapu drugiego Kwalifikacji może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora wideo, przy czym o formie przeprowadzenia jej decyduje przedstawiciel Komisji. Rozmowa odbywa się w języku polskim i angielskim.
 4. Rozmowa w ramach etapu drugiego powinna przede wszystkim dotyczyć planów związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia zagraniczne, deklarowanych zainteresowań, pasji, zajęć pozaszkolnych, dotychczasowych osiągnięć oraz planów naukowych i zawodowych na przyszłość. Pytania nie mogą być zadawane w sposób obelżywy lub uwłaczający kandydatom.
 5. W ramach etapu drugiego Kwalifikacji Komisja, dokonując uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, sprawdza dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu Aplikacji oraz dokonuje oceny na podstawie rozmowy. Po każdej rozmowie, każdy członek Komisji, obecny w trakcie całej rozmowy, przyznaje odpowiednio -1 (zdecydowanie „nie”), 0 („przeciw”), 1 („OK, do przyjęcia”), lub 2 (zdecydowanie „za”). W uzasadnionych przypadkach członek Komisji może wstrzymać się od głosowania, podając przyczynę swojej decyzji do wiadomości innych członków Komisji w trakcie głosowania. Ze wszystkich ocen członków Komisji obliczana jest średnia, wskazująca orientacyjną pozycję w rankingu Finalistów. Kapitule przysługuje prawo wskazania wyróżniających się Finalistów.
 6. Po zakończeniu rozmów w ramach etapu drugiego Kwalifikacji, Komisja metodą „forced ranking” (porównanie z innymi Finalistami) i z uwzględnieniem wyróżnień dokonuje ostatecznego ustalenia listy rankingowej.
 7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji spełniania przez Finalistę wymogów stypendialnych w ramach Kwalifikacji oraz po ustaleniu pozycji na liście rankingowej, Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium.
 8. Wraz z przyznaniem stypendium, Finalista uzyskuje status Laureata Kwalifikacji. Informacja o przyznanym stypendium jest przekazywana Laureatom i ich Rodzicom / Opiekunom prawnym.
 9. Wybór Komisji jest ostateczny. Od weryfikacji i decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 10. W przypadku wystąpienia rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego i propagowania publicznie postaw niezgodnych z wartościami i misją Fundacji, Zarząd Fundacji w formie uchwały, ma prawo odebrać tytuł Laureata i wszystkie związane z nim przywileje.

§7

 1. Laureat i jego Rodzice/opiekunowie prawni mają 3 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia stypendium od dnia przyznania stypendium.
 2. Potwierdzenie przyjęcia stypendium rozumie się przez łączne dokonanie następujących czynności w terminie 3 dni od dnia przyznania stypendium:

1) poinformowanie Fundacji o przyjęciu stypendium,

2) dokonanie przez Laureata zgłoszenia na wakacyjny Rejs Mentoringowy 2023.

 1. Niedokonanie, w terminie 3 dni od dnia przyznania stypendium, zgłoszenia na wakacyjny Rejs Mentoringowy 2023 jest równoznaczne z odmową przyjęcia stypendium.
 2. Przy potwierdzeniu przyjęcia stypendium, jego równowartość zmniejsza pulę środków.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia stypendium, pula środków nie zmniejsza się, zaś Komisja może ustanowić kolejnego Laureata wg listy rankingowej. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio

§8

 1. Wysłanie Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Aplikanta i jego Rodziców/opiekunów prawnych przez Fundację (administrator danych osobowych) dla celów niniejszej Kwalifikacji oraz informowania o przebiegu Kwalifikacji, zgodnie z RODO.
 2. Dane zawarte w Aplikacjach Aplikantów będą udostępnianie Fundacji w celu realizacji Kwalifikacji, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 3. Imiona i nazwiska oraz wizerunek osób będących Finalistami lub Laureatami Kwalifikacji oraz zdjęcia i filmy z udziałem tych osób mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i profilu w mediach społecznościowych Kwalifikacji, Fundacji oraz przez partnerów i sponsorów Kwalifikacji w celach informacyjnych lub promocyjnych, na co Aplikant wyraża zgodę przystępując do Kwalifikacji.
 4. Aplikant przystępując do Kwalifikacji wyraża zgodę na przekazanie partnerom i sponsorom Kwalifikacji swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy i danych powiązanych placówek edukacyjnych oraz notatki o zainteresowaniach edukacyjnych i motywacji do nauki i notatki o wizji siebie i planach na przyszłość.
 5. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://off.org.pl/polityka-prywatnosci/

§9

Przyznane stypendium pokrywa koszt udziału Laureata w programie mentoringowym Fundacji, a w szczególności w przypadku braku obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w imprezie turystycznej – wakacyjnym Rejsie Mentoringowym odbywającym się w sezonie letnim 2023 (obowiązują Ogólne Warunki Udziału), z wyłączeniem własnych wydatków. Z tytułu przyznania stypendium, Aplikantowi ani jego Rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługują żadne roszczenia wobec Fundacji.
Załącznik nr 1 do regulaminu: kryteria oceny Aplikacji

 1. Oceny końcoworoczne (do 10 pkt za to kryterium):
 • Według schematu:

polski system

 

6.0-5.2 10 PKT

5.19-4.75 8 PKT

4.74-4.0 6 PKT

3.99-3.0 4 PKT

poniżej 3.0 0 PKT

 

IB

 

42-38 10 PKT

38-34 8 PKT

33-28 6 PKT

28-24 4 PKT

poniżej 24 0 PKT

 

 1. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (do 25 pkt za to kryterium):

 

 • Olimpiada międzynarodowa: 

laureat – 12 pkt, 

finalista – 10 pkt,  • Olimpiada krajowa: 

 

PRZEDMIOTOWA:

laureat – 10 pkt, 

 finalista – 7 pkt, 

 

INNE:

laureat- 7 pkt

finalista -5pkt

 

 • Konkurs międzynarodowy lub międzynarodowe zawody sportowe: 

 

laureat – 8 pkt, 

finalista – 4 pkt, 

 

 1. Działalność pozaszkolna, w szczególności charytatywną, sportową, naukową, kulturalną lub artystyczną (do 25 pkt za to kryterium).
 2. Wysoki potencjał rozwojowy (do 20 pkt za to kryterium).
 3. Liczba mieszkańców miejscowości w której uczestnik pobiera naukę (do 10 pkt za to kryterium):

 

 1. wieś lub miasto do 10 000 mieszkańców 10 PKT
 2. miasto od 10 000 do 50 000 mieszkańców 8 PKT
 3. miasto od 50 000 do 100 000 mieszkańców 6 PKT
 4. miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców 4 PKT
 5. miasto od 500 000 do 1 000 000 mieszkańców 2 PKT
 6. miasto powyżej 1 000 000 mieszkańców 0 PKT

 

 1. Średni miesięczny dochód netto na członka rodziny (do 10 pkt za to kryterium):

poniżej 1 500 zł  10PKT

1 501 – 3 000 zł  8 PKT

3001 – 4000 zł  6 PKT

4001- 55000 zł 4 PKT

5501- 7000 zł 2 PKT

 

powyżej 7000 0 PKT