Misja fundacji

Celem Our Future Foundation jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery. Przy współpracy z Partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się nie tylko do poszerzenia horyzontów i sukcesu swoich wychowanków, ale również do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom.

Cele

 • pobudzanie współpracy między przedstawicielami środowisk edukacji, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, nauki i gospodarki w duchu szerzenia idei wzajemnego dzielenia się wiedzą, wzajemnego udzielania pomocy oraz zrzeszania się i nawiązywania wzajemnych kontaktów przez osoby wybitnie uzdolnione, odnoszące sukcesy w swoich dziedzinach aktywności;
 • promowanie idei aktywnego obywatelstwa, promowanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, kultury i sztuki, a także promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą i działanie na rzecz współpracy międzynarodowej;
 • upowszechnianie nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach działania na rzecz rozwoju kompetencji naukowych, zawodowych i społecznych wśród młodzieży i studentów oraz propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej;
 • promowanie, wspieranie i inicjowanie działalności:
  • naukowej, naukowo-technicznej, wynalazczej, szkolnictwa wyższego, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w tym polegającej na kształceniu uczniów i studentów,
  • kulturalnej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspomagającej rozwój nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  • wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspieranie wybitnie uzdolnionych, inicjowanie i promocję wolontariatu, działalności charytatywnej oraz dobroczynności;
 • wspieranie działań na rzecz współpracy europejskiej i transatlantyckiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Rzeczypospolitej Polskiej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą.